aktywna tablica

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła Podstawowa nr 28
od 2017 roku realizują rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań
współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących
ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój
kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w
nowocześnie wyposażonej szkole.

1. CEL PROGRAMU ,,AKTYWNA TABLICA”
– Umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji
uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych
technologii.
– Upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów,
a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkołach.
– Podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych,
co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich
nauczycieli.
– Celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień
w ramach zajęć pozalekcyjnych.

2. SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU ,,AKTYWNA TABLICA”:
– rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania
się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
– kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
– rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
– wspieranie innowacyjnych metod pracy;
– wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do
realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

3. ZADANIA REALIZOWANE W SZKOŁACH DZIĘKI ZAKUPIONEMU WYPOSAŻENIU.
– Na realizację programu otrzymaliśmy 22,388 zł.
– Wyposażyliśmy sale w tablicę interaktywną, projektor, głośnik, interaktywny monitor
dotykowy.

 

TIK na przedmiotach SP8

 

Sieć współpracy

 

Scenariusz zajęć SP8

 

Scenariusz zajęć SP28