KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci/ uczniów uczęszczających do przedszkola/ na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju/ do szkół w Ośrodku, zwanych dalej dziećmi/ uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych.
Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci/ uczniów Specjalnego Ośrodka Szklono-
Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, jest dyrektor Ośrodka, z siedzibą: 10-450 Olsztyn al. M.J. Piłsudskiego 42, zwany dalej administratorem. Telefon kontaktowy do administratora danych osobowych 89 533 52 80, e- mail sosw@sosw.olsztyn.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie możliwy jest pod nr tel. 89 533 52 80 lub adresem email: iod@sosw.olsztyn.pl

3. Dane osobowe dzieci/ uczniów Ośrodka przetwarzane są w związku z:
a) realizacją obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz nauki zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz. 1943 ze zmianami), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe , Ustawą o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139 poz. 814 z dnia 15 kwietnia 2011r. ze zmianami).
b) udziałem dziecka/ ucznia w konkursach, zawodach, turniejach, wycieczkach i innych
wydarzeniach organizowanych w Ośrodku i poza nim na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( jeżeli to Panią/ Pana dotyczy),
c) wizerunkiem oraz osiągnięciami dziecka/ ucznia w celu publikacji w materiałach
publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, kronice, gazetce szkolnej, na stronie internetowej i profilach szkoły prowadzonych na portalach społecznościowych lub też w innych mediach wyżej nie wymienionych, na podstawie pisemnej zgody, zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( jeżeli to Panią/ Pana dotyczy).
4. Odbiorcami danych osobowych dzieci/ uczniów będą wyłącznie podmioty wskazane w przepisach
prawa oświatowego.
5. Dane osobowe dziecka/ ucznia nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej poza obszar działania RODO.
6. Dane osobowe dzieci/ uczniów będą przechowywane przez okres pobierania nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, natomiast po ukończeniu nauki dane będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz. 1375 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż wymaga tego obowiązujące prawo.
7. Posiadacie Państwo prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych swojego dziecka i ich sprostowania,
b) cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody pisemnej),
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 860 70 86, gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka/ ucznia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Dane osobowe dzieci/ uczniów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.