Przedszkole nr 18

Przedszkole Miejskie nr 18 Specjalne dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym oraz dla Dzieci z Autyzmem i z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi. Przedszkole jest publiczne i mieści się przy al. M.J. Piłsudskiego 56a W Olsztynie.


Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci od 3 roku życia posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Wychowaniem przedszkolnym objęte jest dziecko do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat lub w przypadku odroczenia realizacji obowiązku szkolnego, do końca roku szkolnego, w którym kończy 9 lat.
Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami. Oferujemy zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne zgodne z zaleceniami poradni.


Praca wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest nieodpłatna. Zajęcia w grupie przedszkolnej ukierunkowane są na rozwijanie komunikacji i umiejętności społecznych, budowanie relacji rówieśniczych oraz rozwój umiejętności przedszkolnych.


W przedszkolu prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne:

 • Integracja sensoryczna
 • Usprawnianie mowy
 • Usprawnianie słuchu
 • Usprawnianie wzroku
 • Usprawnianie ruchowe


W codziennej pracy wykorzystujemy wiele metod:

 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Programy Aktywności M. Ch. Knill
 • Stymulacja polisensoryczna „Poranny krąg”
 • Metoda Marii Montessori
 • Metoda Dobrego Startu