RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz
  Normalizacji Życia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną OTWARTE DRZWI (Al.
  M.J.Piłsudskiego 56a, 10-440 Olsztyn).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
  Administratorem Ochrony Danych pod adresem
  normalizacja.stowarzyszenie@gmail.com.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
  Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
  uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
  przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
  przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
  przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
  naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
  podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
  tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.