Status prawny

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie działa na podstawie Uchwały Nr VII/83/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 12 marca 1999 r. jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim i stanowi jednostkę budżetową.

Organ prowadzący – Miasto Olsztyn.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.