Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna mieści się w budynku przy al. Piłsudskiego 42.

       Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapewniamy niezbędną pomoc i wsparcie każdemu dziecku, a metody i formy pracy dostosowujemy do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W szkole na dwóch etapach edukacyjnych realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego. Nasi uczniowie z przyjemnością spędzają czas na nauce i zabawie. Poznają świat przez częste wycieczki, wyjazdy, wyjścia do kina , teatru i muzeum. Szkoła przygotowuje do samodzielności w różnych przejawach życia codziennego, do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, w taki sposób, by po ukończeniu szkoły uczeń z niepełnosprawnością intelektualną na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych, samodzielnie i odpowiedzialnie potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz rozwijać się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.
      Celem
kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy,
emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.


Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:

 • prowadzenie:
  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
  zajęć rewalidacji indywidualnej,
  zajęć logopedycznych,
  zajęć gimnastyki korekcyjnej,
  zajęć integracji sensorycznej,
  zajęć biofeedback,
  zajęć terapii zajęciowej,
  zajęć socjoterapii i innych zajęć specjalistycznych w miarę potrzeb.
 • organizowanie form wypoczynku i rehabilitacji w okresie nauki i ferii szkolnych;
 • organizację i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie zainteresowań uczniów;
  sportowych,
  przyrodniczych,
  wokalnomuzycznych,
  plastycznych,
  językowych,
  turystycznorekreacyjnych.


Naszym
uczniom zapewniamy:
świetlicę szkolną w godzinach od 6.30 16.00,
opiekę pedagogiczną, psychologiczną,
bibliotekę szkolną
opiekę pielęgniarki, stomatologa,
obiady w stołówce szkolnej,
opiekę całodobową.


Szkoła dysponuje
przestrzennymi i nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, pracowniami
specjalistycznymi (komputerową, logopedyczną, muzyczną, korekcyjną, rewalidacyjną, integracji sensorycznej,
biofeedback), przyjaznym terenem rekreacyjno sportowym i placem zabaw.


      Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej nasi uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki

w Branżowej Szkole I Stopnia nr 6.