Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła mieści się przy al. M.J. Piłsudskiego 56a. Do trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły podstawowej oraz posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wyodrębnia się zajęcia edukacyjne:

  • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • Zajęcia kształtujące kreatywność
  • Przysposobienie do pracy
  • Wychowanie fizyczne
  • Religia 

Każdy uczeń zgodnie z potrzebami określonymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje zajęcia rewalidacyjne, które mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Dla osiągnięcia zaplanowanych celów nauczyciel stawia nacisk na mocne strony ucznia.

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach ucznia, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przygotowuje młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia.

Priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest poszerzanie kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem, przygotowanie uczniów do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo do efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej. Nauczyciele przygotowują uczniów do samodzielnego lub grupowego mieszkania (w tym w mieszkalnictwie wspomaganym i chronionym).

Zajęcia odbywają się w klasopracowniach. Do dyspozycji uczniów są sale: gimnastyczna, integracji sensorycznej, doświadczania świata, sala gospodarstwa domowego, pracownie: techniczna, komputerowa, plastyczna, ceramiczna, logopedyczna, biblioteka, świetlica oraz stołówka. W ramach przedmiotu przysposobienia do pracy uczniowie mogą realizować: stolarstwo, dom i posesja, ceramikę, dekoratorstwo, prace biurowe, kucharstwo.