Program rządowy ,, Za życiem”

 

                         

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie realizuje program rządowy „Za życiem”, zwany „Programem”, Priorytet II zadanie 2.4 czyli wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczy obejmujący wsparciem dzieci i ich rodziny mieszkające na terenie miasta Olsztyna.

 

Priorytet II zadanie 2.4

„ Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od O roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Wartość dofinansowania na realizację zadania w latach 2022 – 2026 wynosi 3 775 200zł, (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście PLN). Udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny. 

 

Szczegółowe zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego określa:

 • art.90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. 2017, poz. 1712).  

Do zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego należy:

 • udzielenie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust.19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta powiatu, w tym:

        a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
        b) prowadzenie akcji informacyjnych,
        c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

 Rodzic starający się o wsparcie w ramach Programu składa następujące dokumenty:

 • DEKLARACJĘ

oraz jeden z poniższych:

 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo specjalistę w dziedzinie pediatrii,
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o kształceniu specjalnym,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie SOSW , al. M.J.Piłsudskiego 56a             (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00) lub wysłać pocztą na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

al. M.J. Piłsudskiego 56a

10 – 440 Olsztyn

 

Rodzic/opiekun prawny przystępując do Programu zobowiązany jest do zapoznania się                               z REGULAMINEM 

Bliższe informacje na temat zadania można uzyskać pod nr telefonów:

89 533-00-86; 89-533-52-80 w godzinach od 10.oo do 14.00.

 

DEKLARACJA

REGULAMIN