za życiem

 

 

wniosek za życiem – kontynuacja

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie realizuje
program rządowy „Za życiem” Priorytet II zadanie 2.4 czyli wiodący ośrodek koordynacyjno-
rehabilitacyjno- opiekuńczy obejmujący wsparciem dzieci i ich rodziny mieszkające na terenie miasta
Olsztyna.

Szczegółowe zadania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września
2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno-
opiekuńczych (Dz. U. 2017, poz. 1712).

Do zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego należy:
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej;
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust.19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo
oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb
dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i
innych specjalistów;
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta powiatu, w tym:
a)zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Grupą docelową udzielanego wsparcia są dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki
szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane
schorzenia wg ICD-10.
Rodzic starający się o wsparcie w ramach programu składa następujące dokumenty:
WNIOSEK deklarujący chęć przystąpienia do PROGRAMU ( do pobrania) oraz jeżeli rodzic posiada, to
dołącza:
• zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej albo specjalistę w dziedzinie pediatrii;
• opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
• orzeczenie o niepełnosprawności;
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
• zaświadczenie lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością.
WNIOSEK składamy osobiście lub pocztą w sekretariacie: SOSW Al. Piłsudskiego 42 lub 56a Olsztyn.
Wielospecjalistyczne wsparcie uczestnika Programu udzielone zostanie przez zespół
specjalistów po określeniu potrzeb rozwojowych dziecka i określeniu zasadności takiego wsparcia.

W 2018 roku do Programu zgłosiło się już 125 dzieci. Wsparciem wiodącego ośrodka
koordynacyjno – rehabilitacyjno –opiekuńczego przy SOSW im. Kornele Makuszyńskiego w Olsztynie
zostało objętych 106 dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 8 roku życia.
Do 28 grudnia 2018r. zrealizowaliśmy łącznie 1741 godzin wsparcia. Zajęcia logopedyczne
prowadziło 4 logopedów – łącznie 382 godziny wsparcia, zajęcia ogólnorozwojowe prowadziło 7
pedagogów specjalnych – łącznie 435 godzin wsparcia, zajęcia SI prowadziło 6 terapeutów-
łącznie 313 godzin wsparcia, zajęcia z psychologiem prowadziło 2 psychologów- łącznie 90
godzin wsparcia, rehabilitację ruchową prowadziło 4 rehabilitantów- łącznie 175 wsparcia,
usprawnianie w środowisku wodnym prowadził 1 terapeuta – łącznie 107 godzin wsparcia, zajęcia
przetwarzania słuchowego TOMATIS prowadził 1 terapeuta- łącznie 140 godzin wsparcia, zajęcia
fizjoterapeutyczne prowadził 1 terapeuta- łącznie 99 godzin wsparcia. Zajęcia w 2018 roku
prowadziło łącznie w 26 terapeutów.

Zgodnie z założeniami programu prowadzimy w bieżącym roku wspomaganie dzieci i ich
rodzin z terenu miasta Olsztyna w zależności od potrzeb dziecka w formie:
– indywidualnych zajęć z logopedą i neurologopedą,
– indywidualnej terapii integracji sensorycznej,
– indywidualnych zajęć z tyflopedagogiem/ surdopedagogiem,
-indywidualnych zajęć z psychologiem, pedagogiem specjalnym, rehabilitantem ruchowym,
– terapii behawioralnej,
– usprawniania ruchowego w środowisku wodnym,
– terapii Tomatisa,
– porad, konsultacji, instruktażu dla rodziców dzieci objętych programem.

Bliższe informacje na temat zadania można uzyskać pod nr telefonów: 89-533-00-86; 89-533-52-80
w godzinach od 10.oo do 13.oo.

 

 

Wniosek ,,Za Życiem” Olsztyn

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie ,,Za życiem”