Szkoła Podstawowa nr 28 Specjalna

Szkoła mieści się przy al. M.J. Piłsudskiego 56a. Uczęszczają do niej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.

Zajęcia odbywają się w zespołach klasowych liczących 2-6 uczniów. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

Zajęcia edukacyjne realizowane są w ramach następujących przedmiotów:

  • Funkcjonowanie osobiste i społeczne

  • Zajęcia rozwijające komunikowanie się

  • Zajęcia rozwijające kreatywność

  • Wychowanie fizyczne

  • Religia

Każdy uczeń zgodnie z potrzebami określonymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczy w indywidualnych lub grupowych zajęciach rewalidacyjnych, mających charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.

Priorytetem nauczycieli pracujących z naszymi uczniami jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa.

Zajęcia odbywają się w klasopracowniach. Do dyspozycji uczniów są sale: gimnastyczna, integracji sensorycznej, doświadczania świata, sala gospodarstwa domowego, pracownie: techniczna, komputerowa, plastyczna, ceramiczna, logopedyczna, biblioteka, świetlica oraz stołówka.